AHNE Bryniau Clwyd / Clwydian Range AONB

Navigation

Content

 • Pethau rhyfedd ym Mhen y Pigyn!

  31.10.2012

  This needs to copy the title of the publication.

  Roedd pethau rhyfedd i’w gweld nos Lun yng Nghorwen, ac, yn ffodus, roedd artistiaid lleol Ben Davis a Jude Wood yno i’w cofnodi. .  Roedd ysbrydion, ystlumod enfawr a gwrachod ymysg y bwganod brawychus.   

   el mae'n digwydd, roedd gan Ben a Jude ran mewn creu'r creaduriaid; nhw oedd yn rhedeg y gweithdy “Lluniau mewn Golau” ar gyfer Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.   Fel yr eglurodd Ros Stockdale, Swyddog yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol “Fe gafon ni Wobr Cysylltu Cymunedol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru i gael rhagor o bobl i gymryd rhan yn amgylchedd eu hardal.   Daeth grp o 20 o bobl leol o bob oedran i gymryd rhan yn y gweithdy ac, ar ôl ychydig o ymarfer yn y Ganolfan Byw'n Iach, aeth pawb i Ben y Pigyn a chael llawer iawn o hwyl yn creu rhai trigolion newydd ar gyfer Noson Calan Gaeaf."

   Cafodd y delweddau eu gwneud drwy gymryd ffotograff araf iawn wrth i bawb dynnu siapiau gyda gwahanol dortshis.   Meddai Gail, oedd yn cymryd rhan, “roedd yn eithaf anodd ei wneud, allwch chi ddim gweld y siapiau nes eich bod yn cael golwg ar y llun ar y diwedd, ond rwy'n meddwl ein bod ni wedi cael rhai lluniau da iawn.   Fy ffefryn yw’r un gyda’r gwrachod a’u crochan wrth garreg yr Orsedd, ond roedd y digwyddiad cyfan yn lot fawr o hwyl.   Roedd yn hyfryd bod ar Ben y Pigyn gyda’r nos, ac fe welon ni ystlumod go iawn hefyd!

 • Cystadleuaeth Ffotograffig Cymuned Corwen

  31.10.2012

  This needs to copy the title of the publication.

  Mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy’n cynnal cystadleuaeth ffotograffig yn ardal Corwen.  Y nod ydi i blant ac oedolion ddod allan yr hydref hwn i gipio delweddau sy’n adlewyrchu cymeriad a harddwch eu hardal leol.  Bob wythnos, yn dechrau ar Hydref 26ain, fe roddir 2 bwnc ar ein gwefannau (www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk a www.denbighshirecountryside.org.uk) ac fe hysbysir ysgolion yn yr ardal.  Ar ddiwedd pob wythnos, fe ddewisir y delweddau gorau ac fe gân nhw eu harddangos ar oriel ar y gwefannau.  Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg am 6 wythnos, ac fe gaiff y ffotograffau gorau eu troi’n gardiau post.
  Dywed y Cynghorydd Lleol, Huw Jones, “Rydyn ni’n byw mewn tirwedd syfrdanol, sydd wedi ei chydnabod â’i dynodiad yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.  Fe fyddai’n ffantastig pe bai pobl yn gallu cipio’r hyn sy’n arbennig iddyn nhw am yr ardal yma a rhannu hynny ag eraill.”
  Trefnir y digwyddiad gan dîm Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ac mae’n rhan o brosiect a ariennir gan Wobr Ymgysylltu â’r Gymuned gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, i annog pobl i ymgysylltu mwy â’u hamgylchedd lleol.
  I gymryd rhan yn y gystadleuaeth, bydd angen i bobl gofrestru â Flickr a lawrlwytho eu ffotograffau ar Gystadleuaeth Ffotograffu Cymuned Corwen, sydd ar http://www.flickr.com/groups/corwen-aonb-photo-comp/ 
  I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Ros yn swyddfa’r AHNE ar 01978 869615.

 • Henffych Well i Foel Famau a Bryniau Clwyd !

  23.09.2012

  Moel Famau’n agor ei drysau ar gyfer penwythnos o hwyl !

  Er mwyn dathlu popeth sy’n ymwneud â Bryniau Clwyd, mae penwythnos arbennig wedi ei drefnu yng Nghoed Moel Famau ar gyfer Medi’r 29ain a’r 30ain 2012.

  Bydd staff yr AHNE a darparwyr lleol wrth law i rannu rhai o’r danteithion y bydd y gadwyn o fryniau’n eu darparu i ni, fel anifeiliaid, gweithgareddau a threftadaeth a’r rheiny i gyd yn helpu i esbonio pam ei bod yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

  O lwybrau beicio a hen gerbydau i anifeiliaid lleol yn cynnwys gwenyn, defaid, moch ac alpaca, pob un o’r ardal leol!  Hwyl i’r teulu fydd y thema gydol y penwythnos a’r gweithgareddau i gyd am ddim ac yn dechrau o 10.30-3.30pm, yn cynnwys diadell o ddefaid helyg a grug, trac beicio a chwilota mewn nant.carving

  Bydd amrywiaeth o gwrw newydd sbon yn cael ei lansio hefyd - wedi ei fragu gan ddefnyddio cynhwysion lleol, yn cynnwys grug, llus a mêl o Fryniau Clwyd.

  Dywedodd y Cynghorydd Carolyn Thomas, Cadeirydd AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Ddyfrdwy: “Byddai bragu cwrw gan ddefnyddio cynhwysion lleol fel grug wedi digwydd yn yr ardal hon filoedd o flynyddoedd yn ôl, mae’n debyg.  Mae’n ardderchog gweld yr AHNE yn gweithio â bragdy Hafod i gynhyrchu cynnyrch mor ffantastig gan ddefnyddio cynhwysion o’n hucheldir.  Mae rhostir grug nid yn unig yn ysblennydd ond mae hefyd yn dirwedd weithredol sy’n ein cyflenwi ag amrywiaeth o gynhyrchion fel cig oen, mêl ac, unwaith eto, gwrw.”beer

  Bydd ‘Ancient Arts’ yn mwyndoddi copr, yr holl ffordd drwodd o’r cyfnodau cyntaf o gloddio’r graig i’w gwneud yn fetel gloyw, drwy archeoleg arbrofol, yn union fel y byddai ein hynafiaid wedi ei wneud 4000 o flynyddoedd yn ôl.

  Bydd ‘Original Outdoors’ yn profi eich sgiliau coedwriaeth, yn dangos i bobl sut i oroesi yn y gwyllt!  Bydd stondinau eraill yn cynnwys y ‘North Wales Raptor and Reptile Sanctuary’, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, Cangen Clwyd a Gwaith Coed Chainsaw Carving.

  Bydd bws gwennol am ddim ar gael i gysylltu maes parcio Coedwig Moel Famau lle cynhelir y digwyddiad, â Loggerheads a maes parcio golygfan Pen Barras.

  Mae’r digwyddiad yn dathlu camau terfynol prosiect pum mlynedd y Grug a’r Caerau, sydd wedi datblygu menter £2.3 miliwn ar gyfer gwaith cadwraeth yr ucheldir ac wedi derbyn grant o £1.5 miliwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

 • Bywyd newydd i’r Hen Felin ym Mharc Gwledig Loggerheads

  06.09.2012

  Bydd dwy glogfaen 20 tunnell yr un a roddwyd gan Chwarel Cefn Mawr yn hanfodol bwysig wrth alluogi hen felin flawd i weithio eto ym Mharc Gwledig Loggerheads.    

  Cwblhawyd y gwaith o adfer yr hen felin yn 1990au, ar ôl bod yn segur ers yr 1930au, ond roedd cored o’r Afon Alun a’r sianelau sy’n cyfeirio’r dr at olwyn ddr y felin mewn cyflwr gwael. Aeth sawl blwyddyn heibio ers i’r olwyn ddr droi’n iawn oherwydd diffyg dr. 

  Bydd y cerrig anferth yn cael eu defnyddio i adfer cored Pentre a chyfeirio digon o ddr i sicrhau bod yr olwyn ddr yn troi i un ai falu blawd neu gynhyrchu ychydig o drydan er mwyn dangos grym dr. 

  Defnyddiwyd technegau traddodiadol i adfer y gored, er mwyn lleihau effeithiau amgylcheddol y gwaith. Ni ddefnyddiwyd unrhyw goncrid na deunyddiau synthetig o gwbl. Mae’r clogfeini mawr wedi eu gosod a’u cloi gyda’i gilydd er mwyn ailgreu’r gored.     

  Yn wir, dylai’r gwaith arwain at wella bioamrywiaeth yr ardal hefyd. Roedd llygod y dr – y mamaliaid prinaf ym Mhrydain - yn arfer defnyddio sianelau’r hen felin ond ni chawsant eu gweld ers i’r cyrsiau dr sychu. 

  Weir

  Dywedodd David Shiel, Uwch Swyddog Cefn Gwlad yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, “Rydyn ni’n gobeithio y bydd y prosiect hwn yn sicrhau bod yr olwyn ddr yn troi eto am y tro cyntaf mewn degawdau, ac y gwelwn ni lygod y dr a rhywogaethau eraill yn dychwelyd i bwll y felin hefyd. Mae adfer y gored wedi bod yn gam allweddol yn broses hon.”   

  “Roedd symud y clogfeini a’u gosod yn ofalus yn yr afon yn gryn dasg. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i gwmni Hanson yn Chwarel Cefn Mawr am ddarparu’r cerrig hyn a chaniatáu i ni eu dewis o’r chwarel! Hefyd diolch yn fawr iawn i Ganolfan Addysg Awyr Agored Colomendy Kingswood sydd wedi caniatáu i ni gael mynediad i’r afon i ni ac wedi atal chwaraeon dr ar eu llyn tra roedd y gwaith yn cael ei wneud.” 

  Trefnwyd y gwaith gan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gyda chymorth cyllid Ewropeaidd o Brosiect Natur a Chymuned Cyngor Cefn Gwlad Cymru.  Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan Gronfa Fioamrywiaeth yr Asiantaeth Cefnffyrdd hefyd.   

  Cwmni lleol F G Whitleys gafodd y contract i gyflawni’r gwaith. 

Next Page

Footer

Gwnaed gan Splinter